web analytics

arhitekturno in gradbeno načrtovanje

Projektna dokumentacija

V studiu abiro se ukvarjamo z izdelavo vseh faz projektne dokumentacije, od idejne zasnove od projekta izvedenih del. Naš moto je, da načrtovanju in gradnji sledimo od začetka do konca. Verjamemo v načelo, da lahko čisto vsaka faza načrtovanja in gradnje bistveno prispeva k končni kvaliteti arhitekturnega dela, s tem pa tudi dolgoročnemu zadovoljstvu njenih uporabnikov.

Skupaj s stalnimi zunanjimi sodelavci poskrbimo za izdelavo vseh potrebnih delov projektne dokumentacije za gradnjo stanovanjskih, poslovnih, gostinskih kulturnih, izobraževalnih, proizvodnjah in športnih stavb. S širokim naborom referenc dokazujemo, da nismo ozko specializirana ekipa, ampak da se vsake naloge, vsake lokacije in vsakega programa lotimo na unikaten in ustvarjalen način.

Idejna zasnova

Idejna zasnova se v okviru ponudbene cene izdela v do treh iteracijah, postopnih popravkih in prilagoditvah zasnove željam naročnika. Potrjeno verzijo idejne zasnove, skupaj s projektno nalogo naročnik potrdi s podpisom in je osnova za izdelavo idejnega projekta in eventualno pridobivanje projektnih pogojev vseh mnenjedajalcev. Z njo je določena velikost in načelna oblika stavbe, razpored in načelna vsebina prostorov, pozicije odprtin, prehodov in vrat, prikaz fasad in zunanje ureditve. Zasnova določa ključne funkcionalne parametre stavbe, projektna naloga pa določa konkretnejše rešitve (izbor materialov in tehnologij, ipd.)

Idejni projekt

Idejni projekt (IDP) se izdela v do dveh iteracijah. Potrjeno verzijo idejnega projekta naročnik potrdi s podpisom in je osnova za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Z idejnim projektom so določeni vsi vidni materiali in oblike v stavbi (tlaki, stene, stenske obloge, stavbno pohištvo, streha), načelno je določena oblika vgradne in premične opreme. Instalacije so vsebinsko opredeljene (tip ogrevanja, prezračevanja) in locirane po posameznih prostorih (razpored svetilk, stikal, grelnih teles, mokrih elementov).

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja

Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) je administrativni dokument in je v celoti izdelan na osnovi idejnega projekta. V fazi DGD naročnikovo sodelovanje ni ključno oz. zahtevano, saj se v tem času stavba vsebinsko in oblikovno ne nadgrajuje oz. spreminja, ampak zgolj v ustrezni dokumentacijski obliki predstavi mnenjedajalcem in upravnemu organu.

Projekt za izvedbo

Vzporedno s pridobivanjem mnenj in gradbenega dovoljenja poteka izdelava projekta za izvedbo (PZI). V sodelovanju z naročnikom se sistematično izbere vse gradbene materiale, izdela vse gradbeno tehnične detajle, določi sestave gradbenih konstrukcij, določi dimenzije in opremo stavbnih elementov (npr. oken, vrat) in na njihovi osnovi izdela vse potrebne načrte za gradnjo in izdelavo popisa del.

Projekt izvedenih del

Projekt izvedenih del (PID) se izdela na podlagi sproti korigiranih PZI načrtov. V kolikor med gradnjo ni sprememb glede na predhodno izdelano izvedbeno dokumentacijo, se za potrebe upravnega postopke pridobitve uporabnega dovoljenja izdela le vodilni načrt z izjavo odgovornega vodje projekta, da med gradnjo ni bilo sprememb..

Projektantski nadzor

Projektantski arhitekturni nadzor vključuje sodelovanje arhitekta pri sprotnem reševanju nepredvidljivih situacij, sporazumnih sprememb in kontrola skladnosti izvedbe s projektno dokumentacijo. Arhitekturni nadzor ne vključuje del, ki jih skladno z zakonodajo opravlja gradbeni nadzor (med drugim kontrola kvalitete izvedbe in gradbenih proizvodov, kontrola obračuna in izmer, potrjevanje gradbene knjige, skrb za sledenje terminskemu planu, ipd.). Poleg arhitekta po potrebi funkcijo projektantskega nadzora opravljajo tudi ostali sodelavci inženirji.

Naknadne spremembe dokumentacije

V primeru, da naročnik po lastni volji oziroma zaradi drugega vzroka, ki ni nastal po krivdi projektanta, zahteva, da se v tekoči fazi načrtovanja posega in spreminja elemente, ki so bili potrjeni v predhodnih fazah, se slednje obračuna kot dodatno delo v obsegu maksimalno do 60% faze, ki jo je potrebno ponovno izvesti. V primeru, da tekom načrtovanja projektant ugotovi, da zahteve naročnika posegajo v dela, ki so bila že izvedena v predhodnih fazah, na to takoj opozori naročnika in z njim dogovori obseg in ceno dodatnih del.