web analytics
Categories
natečajne rešitve

Kulturni in športni center v Ribnici

Z variantno rešitvijo natečajnega projekta – s katero dopolnjujemo projektno nalogo naročnika – predlagamo, da se mirujoči promet v skoraj v celoti preseli pod zemljo, kar bistveno poviša kakovost mestotvornih odprtih urbanih površin.

Programsko in volumensko predstavljata objekta MŠK dominanto v ožjem prostoru. Vzpostavi se novo kulturno-športno središče z ambientalno bogatim odprtim prostorom. Obravnavano območje je v eni od variant natečajnega predloga v večini razbremenjeno motornega prometa, v drugi varianti pa namenjeno predvideni količini zunanjih parkirišč. Zahodni rob parcele se nameni za dovoz do obstoječih objektov ter za parkiranje zaposlenih in dostavo. Na SV robu se oblikuje uvoz s Šolske ulice; tam se umesti uvozno-izvozna klančina za javno garažo, pred objektom športno-poslovnega centra se zagotovi še manjše število parkirnih mest.

Objekt kulturnega centra je dimenzijsko dominantnejši in se odpira na južni trg, ki služi kot predprostor kulturnemu dogajanju. Z dvostranskim odrom se dvorana odpira tudi v zaledni prostor, ki je oblikovan kot zunanje parkirišče ali urbani park. Promenada skozi območje obravnave povezuje različne vsebine. Prostor s svojo odprto zasnovo deluje vključujoče; nudi razvoj različnih dejavnosti oziroma omogoča zgolj prehod mimoidočim.

Kulturni center (KC) je zasnovan kot kompakten volumen z dvema višinskima poudarkoma: odrski stolp in prostori društev ter uprave. Vzdolž promenade je oblikovan poljavni parter; dvovišinski foyer, galerija se preko steklenih površin povezuje z zunanjimi prostori. Vhodi so organizirani z južnega trga, promenade ter s parkovne ureditve. Programsko foyer bogati širši prostor; kavarna se odpira na južni trg, razstavni prostori se lahko nadaljujejo vzdolž promenade, … Kontrast transparentni vhodni avli je preostali del volumna oblikovan s polno fasado, ki se le mestoma odpira. Celoten volumen poveže sloj fasade, ki se z vzorcem pletenja naveže na lokalno tradicijo suhe robe.

Športno-poslovni center (ŠPC) je lociran ob Šolsko ulico in s tem športna dejavnost ni moteča za odvijanje kulturnih prireditev. Objekta se vseeno dopolnjujeta in povezujeta preko garažne etaže in skupnih odprtih prostorov. V objekt športno-poslovnega centra je umeščen program večnamenskega skupnega prostora z barom ter co-working pisarne. Pritličje volumna je oblikovano transparentno in se z barom odpira na promenado, zgornji dve etaži tvorita previs po eni stranici, ki nakazuje ločena vhoda. Športne dejavnosti (bowling, kegljanje) so locirane v kletni etaži, s tem je preprečena zvočna obremenitev sosednjih objektov.

Oba objekta skupaj z oblikovanimi zunanjimi površinami tvorita celoto, ki dopolnjuje trenutno stanje in ga smiselno nadgradi.

Avtorji (po abecednem redu): BLENKUŠ Matej; CIMPERMAN Katja; CVETREŽNIK Anja; LAŠIČ Matic; MIKULIĆ Tina

Leto projekta:2022
NaročnIk:Občina Ribnica
V sodelovanju z:EFEKT arhitektura
Sodelavci:EFEKT arhitektura: Sebastijan Sunajko in Alina Štimberger, studio abiro: Živa Kandorfer in Andraž Kurnik
Statika:Kristanič Niko
Drugi inženirji:Blažek Peter; Peterlin Tomaž
VizualizacijaBlatnik Andrej
Nagrade, objave:1. nagrada na javnem razpisu za natečajni projekt in izvedbo – skupaj z Riko, d.d.