web analytics
Categories
natečajne rešitve

Oddelek za živilstvo Biotehnične fakultete UL

Odprt tloris z obodno konstrukcijo brez kakršnihkoli vmesnih podpor je povsem prilagodljiv na spreminjajoče se tehnološke in laboratorijske zahteve.

Z novim traktom biotehniške fakultete se vzpostavi nov, s treh strani obdan odprt javni prostor, ki je po eni strani določen z oblikovanjem in delovanjem obstoječih stavb, kakor tudi z zasnovo novega vsebinskega trakta. Naše ključno projektno izhodišče je bilo, da se z novimi elementi spoštuje obstoječe oblikovanje in dosedanjo uporabo prostora ter se ga zgolj vsebinsko nadgradi. Drugo pomembno načelo pa je, da se zunanje površine obravnava kot podaljšek pedagoškega prostora, ki zagotavlja odprte vadbene in eksperimentalne poligone. To z drugimi besedami pomeni, da je vloga oblikovalca prostora omejena na infrastrukturni minimum, vsakokratno pedagoško pogojeno in eksperimentalno preoblikovanje prostora pa prepuščeno uporabniku.

Javno dostopni programi, to so predavalnice, kavarna in restavracija so umeščeni v najbolj vidni in najbolj dostopni del stavbe, to je na južno stran v pritličje. Vsem je omogočeno povezovanje z zunanjimi površinami, kar je še posebej pomembno pri kavarni in restavraciji. Kavarna se združuje z vstopno avlo in predstavlja neformalno središče nove stavbe. Nanjo se navezujeta obe novi predavalnici, po hodniku pa se po blagi klančini spustimo do restavracije. Le ta je ločena na del za študente ter del za raziskovalce in pedagoge.
Neposredno nad predavalnicami se nahajajo kabineti zaposlenih, preostali del stavbe pa je namenjen laboratorijem, do koder je dostop omejen preko stopnišča in dvigala. Razpored posameznih laboratorijev v razpoložljiv stavbni volumen je določen z njihovimi zahtevanimi višinami. Višji prostori se umeščeni na severni del v dve etaži, nižji pa v južni v tri etaže. Medetažni prostor povezuje skupno stopnišče, od koder se do različnih višin stavbe dostopa preko glavnih in vmesnih podestov.
Osrednji in najbolj prepoznavni prostor v stavbi je vstopna dvovišinska avla s kavarno. Avla usmerja pogled proti zahodni strani stavbe, kjer se nahaja fakultetni rozarij. S tem se prostor, kljub na novo postavljenemu traktu stavbe, nadaljuje proti Oddelku za krajinsko arhitekturo. Nov trakt, kljub siceršnji in neizogibni prostorski barieri ohranja obstoječa prostorska razmerja in navezavo na zahodni del območja celotne fakultete.
Sredinska postavitev stopnišča omogoča centralen in učinkovit dostop do vseh etaž in programov. Kompaktna organizacija laboratorijev, ki ni prekinjena z vmesno podporno konstrukcijo pa omogoča predvsem popolno prilagajanje organizacije tehnološkega dela stavbe aktualnim tehničnim potrebam laboratorija. Odprt tloris z obodno konstrukcijo brez kakršnihkoli vmesnih podpor je povsem prilagodljiv na spreminjajoče se tehnološke in laboratorijske zahteve.
S členitvijo materialnosti na čvrsto ogrodje in »mehke« vsadke se določa likovni nagovor stavbe, poudarja njeno strukturo in ritem kakor tudi povzema ustroj obstoječe paviljonske gradnje, kjer načelo enakomerne konstrukcijske mreže in polnila določa njen temeljni likovni izraz.

Avtorji: BLENKUŠ Matej; CIMPERMAN Katja; CVETREŽNIK Anja; KURNIK Andraž; KANDORFER Živa

Leto projekta:2022
Naročnik:UL BF
Statika:Žvan Uroš
Drugi inženirji:Muhič Biba
Vizualizacija:Mejak Matej