web analytics
Categories
izvedena dela

Večstanovanjska stavba ob Dunajski cesti 2

Izkazovanje pretirane unikatnosti, ekskluzivnosti in oblikovnih presežkov za stanovanjsko tipologijo enostavno ni primerno.

Večstanovanjska stavba se nahaja severno od avtocestnega obroča, ob Dunajski cesti v Ljubljani. Njena lokacija je zelo zanimiva, saj zavzema celoten stavbni otok, orientiran proti vzhodni in zahodni strani. Gradnja stanovanjskega programa ob glavni mestni vpadnici predstavlja velik izziv, saj so bivanjski pogoji praviloma slabi, izrazito izpostavljeni hrupu in neatraktivnim pogledom na okoliški promet. Z vidika varnosti in nadzora je zahtevno tudi oblikovanje poljavnega prostora stanovalcev, ki se neposredno naslanja na ulični profil. Stavba mora delovati mestotvorno, a obenem nuditi pestra in strukturno zelo raznolika stanovanja.

Pri načrtovanju Mozaika sta bili prepoznana in strukturno močno izkoriščena dva značaja obodnih ulic. Vzhodna fasada stavbe se odpira na prometno vpadnico, zahodna pa na mirno interno ulico in okoliške prostostoječe individualne stavbe z vrtovi, pri čemer pa je globina otoka prevelika, da bi lahko bila vsa stanovanja dvostransko orientirana in združevala vse robne pogoje.

Poleg tega je urbanistična podlaga zahtevala, da je stavba po dolžini večkrat členjena oziroma prekinjena s cezurami. Nastal je mozaik eno- in dvostransko orientiranih stanovanj z globokimi ložami in pretežno zahodno orientacijo ter večjih dvo- in trostransko orientiranih vzhodnih stanovanj z vmesnimi terasami. Zaradi ena in pol etažne višine vzhodnih stanovanj se zanimiv preplet zvrsti tudi v prerezu, saj se etaže med seboj ne poravnajo na vseh nivojih. Na terasi, ki je pomaknjena v globino, se nahajajo večja dvostransko orientirana stanovanja.

Vmesne zareze v stavbnem volumnu so namenjene predvsem boljši interni osvetljenosti v globini stavbnega telesa, a hkrati omogočajo boljše pogoje za zaščito pred hrupom. Kot akustična odbojna bariera je zasnovan tudi trikotni previs na glavni mestni fasadi, ki ščiti spodnji del okenskih odprtin pred neposrednim vplivom prometa.

Vhod v stavbo je speljan preko polvkopane medetaže v dve osrednji stopnišči, od katerih je eno zasnovano kot javna »pasaža« skozi stavbo. Dvoetažni storitveni lokali v pritličju fasade ob Dunajski cesti vzpostavljajo mestno merilo in dajejo hiši bolj javen karakter. Fasada je odeta v črno keramiko, razporejena v delno naključne, a ponavljajoče se vzorce. Strukturirana površina fasade pripomore, da se hrup v vmesnih cezurah lomi in posledično ne prodira v njihovo globino.

Posebnost projekta je tudi preoblikovanje uličnega profila mestne vpadnice, saj je zelenica, ki loči vozišče od kolesarske steze in pločnika, pomaknjena na skrajni zunanji rob. Prvotno načrtovani profil je namreč zahteval zelenico kot ločnico med javnimi in zasebnimi površinami večstanovanjske stavbe, rotacija pa omogoči, da je prostor širši, bolj varen in bolj vključujoč tako za mimoidoče kot tudi stanovalce stavbe.

S projektom smo želeli izpostaviti stališče, v katerega iskreno verjamemo. Večstanovanjski objekti, ne glede na svojo lego, status in ekonomski razred, predstavljajo t. i. anonimno mestno tkivo, ki določa njegovo osnovno morfologijo in vzpostavlja bolj ali manj poenoteno kontinuiteto uličnih in trških potez. Izkazovanje pretirane unikatnosti, ekskluzivnosti in oblikovnih presežkov za to tipologijo enostavno ni primerno, saj se s tem rušijo osnovni odnosi med splošnim in posebnim.

vtorja projekta: BLENKUŠ Matej, FLORIJANČIČ Miloš

Statika:Berce Anton
Drugi inženirji:Blažek Peter, Lisec Mitja, Žargi Peter, Kučan Ana, Javornik Luka
Izvedba:CGP, d.d.
Leto projekta:2009
Leto izvedbe:2011
Fotografija / vizualizacija:Kambič Miran
Naročnik:Mreža JIT, Podjetje za trgovino in storitve d.o.o.
Nagrade / objave:Nominacija za Plečnikovo priznanje 2011, nacionalna nagrada, Sklad
arhitekta Jožeta Plečnika, 18.04.2011

Publikacija Arhitektura inventura : 2008 – 2010, pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana, objava v domači publikaciji, Ljubljana : Društvo
arhitektov, str. 31, januar, 2011

Razstava Arhitektura inventura : 1995-2000, pregledna razstava članov Društva arhitektov Ljubljana, udeležba na nacionalni razstavi, Društvo
arhitektov Ljubljane, Cankarjev dom, Velika sprejemna dvorana, Ljubljana,januar, 2011

Članek Bečki mozaik: pojavnost ili bit, objava v tuji publikaciji, Revija Oris,#69, Arhitekst, Zagreb, HR, avtor članka: Andrej Hrausky, str. 63 – 69, 2011

Publikacija Plečnikova odličja 2011, objava v domači publikaciji, ZavodDESSA, Sklad arhitekta Jožeta Plečnika, str. 24, april, 2011

Nominacija za nagrado Piranesi, mednarodna nagrada, Piranski dneviarhitekture, Monfort, Piran, 20.11.2010