web analytics
Categories
natečajne rešitve

Občinsko središče v Vodicah

Kakšna naj bo prostorska sinergija franšiznega hipermarketa, občinske kulturne dvorane in baročne cerkve? Kakšno vlogo ima pri tem arhitektura?

Natečajna komisija je v obrazložitvi podelitve priznanja zapisala: »Rešitev skuša zaokrožiti območje starega vaškega jedra Vodic s povzemanjem koncepta spontanega vzorca poselitve. Obstoječe grajene strukture se tako subtilno dopolnjujejo z novimi objekti, ki na svojevrsten način povzemajo logiko vaškega prostora. Osnovno vodilo celotnega posega v prostor je vzpostavitev ravnotežja med obema strukturnima posegoma: trško-urbanim in vaškim, kar avtorji dosežejo z vzpostavitvijo manjših in hierarhično strukturiranih odprtih prostorov.

Objekti Kopitarjevega centra so členjeni in se na tako ustrezno prilagajajo merilu obstoječe grajene strukture ter ostajajo podrejeni cerkveni dominanti. Gručasta razporeditev nadgrajuje obstoječe kvalitetne ambiente, zaustavlja in odpira poglede, sledi dominantam in gibanju skozi prostor. Zunanji prostori se povezujejo v konglomerat vezanih trgov, drevoredov, parkov in drugih javnih zunanjih površin. S tem nastaja nova dimenzija kraja, ki jo je ocenjevalna komisija prepoznala kot sodobno kompozicijo urbano-ruralne zasnove.

Vendarle pa območje novega središča s pripadajočo zelo urbano zunanjo ureditvijo postavlja celotno območje, vključno s cerkvijo, na skupni imenovalec. Posledica je na videz kaotičen prostor, ki presega merilo Vodic, saj potencial življenja kraja ne dosega kapacitete javnega prostora, ki nastaja med objekti. Istočasno objekti po svojem oblikovanju delujejo preveč osnovno in spominjajo prej na stanovanjsko sosesko kot pa na pomensko in kulturno središče kraja.

V nasprotju z novim središčem kraja je zelo smiselno zasnovan stanovanjski del območja, ki se na robovih navezuje na obstoječo strukturo pozidave, sicer pa na osnovi vedut v okolici prav tako izhaja iz spontanih vzorcev poselitve, s čimer se naveže na motive, ki v prostoru že obstajajo (historična pozidava ob Vodiški, vaški značaj od cerkve do novega župnišča). Sodobna interpretacija tradicionalne zasnove grupiranja objektov ustvarja posebno, neponovljivo celoto manjših razgibanih gruč stanovanjskih stavb. V nize združeni objekti v prostoru delujejo kot daljši dvokapni volumni, kar prav tako izhaja iz lokalnih motivov zgodovinskih stanovanjskih objektov in domačij.

Pričujoči natečaj s primerjavo posameznih natečajnih rešitev odpira številne poglede in izpostavlja stališča glede načel oblikovanja trških in vaških jeder manjših naselij. Vsekakor je uvajanje novih funkcij večjega merila, kamor sodita na primer kulturna dvorana in hipermarket, do siceršnjega merila kraja praviloma invazivno. Na natečaju so bili kot primernejše ocenjeni tisti predlogi, ki med dominanto cerkve in zgoščenim konglomeratom novih funkcij vzpostavljajo distanco, večji odprt prostor ali vegetacijsko cezuro. Vsekakor je tak pristop varnejši, manj tvegan in precej bolj obvladljiv. Ohranja pa grenak priokus lekcije modernizma. Prosto umeščanje samosvojih, med seboj razmaknjenih teles v na videz nevtralnem prostoru v prvi vrsti poudarja objekte, spregleda pa pomen prostora med njimi, mestnega prostora razraščanja, preigravanja in prepletanja zgodovinskih plasti.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej; CIMPERMAN Katja; FLORIJANČIČ Miloš; PIKELJ Andreja; CVETREŽNIK Anja; KOBAL Vita

Leto projekta:2013
Nagrade, objave:Uvrstitev v 2. krog, odkup na javnem natečaju, nacionalna nagrada, 07. 06. 2013