web analytics
Categories
natečajne rešitve

Stanovanjska soseska Dvor narave

Ali lahko razvoj tehnologije lesenih večetažnih objektov obudi prekinjeno vezo s tradicionalnim stavbarstvom?

Večstanovanjska večetažna gradnja v leseni konstrukciji predstavlja nov mejnik v tehnologiji gradnje. Povezana je s številnimi dodatnimi izzivi, ki so pri montažni individualni gradnji glede zahtevnosti skoraj zanemarljivi. Poleg v Sloveniji že pregovorno bolj problematične potresne gradnje, ki pri lahkih lesenih konstrukcijah terja precej drugačen pristop kot pri masivnih, se kot najbolj pereč problem izkazuje doseganje ustrezne požarne varnosti. Za razliko od drugih vrst stavb, na primer vrtcev, poslovnih stavb ali srednjih šol, kjer celotno stavbo uporablja isti uporabnik, je pri stanovanjih potrebno zagotoviti medsebojno požarno ločevanje vseh stanovanj.

Pri klasični masivni gradnji je nevarnost širitve ognja navzgor preko fasade ali notranjosti stavbe obvladljiva predvsem zaradi negorljivih materialov. Enaka tehnika je načeloma uporabna tudi pri gradnji v lesu, pri čemer je treba vse lesene površine tako na fasadi kot tudi v notranjosti objekta zastreti z negorljivi materiali. S tem pa se v resnici izbira materiala skrči iz svoje simbolne vloge v čisto utilitarno. Lesena konstrukcija »izgine«, pravi ustroj stavbe je popolnoma zastrt.

Pri zasnovi natečajnega projekta za severni rob večje stanovanjske soseske, ki bo v naslednjih letih zrasla na območju tovarne Jelovica v Preddvoru, smo napeli vse sile, da bi zasnovali lesen večstanovanjski objekt, kjer se njegova organska in nizkoogljična struktura razkrivata tako navzven, to je na fasadi, kot tudi v notranjosti stanovanj in skupnih komunikacij. Na podlagi privzetega zazidalnega načrta, ki natančno določa postavitev in gabarite treh stanovanjskih blokov, smo izbrani program členili na tri značilne plasti. V pritličju se nahajajo večinoma javne vsebine, trgovski in gostinski lokali, zdravstvene storitve za širšo lokalno skupnost, vrtec ter nekaj stanovanj z lastnim manjšim vrtom. V naslednjih dveh do treh etažah sledijo stanovanja mešane strukture, večinoma manjša in srednje velika. Pod razgibano strešno konturo pa smo umestili več večjih stanovanj. S tem smo posledično zagotovili pretežno javen in prehoden značaj pritličja in zunanje ureditve. Večina parkirnih površin se nahaja v podzemni garaži.

Pri izbiri gradiv in gradbenih tehnologij sledimo načelu uporabe čim bolj preprostih materialov bodisi anorganskega bodisi povsem naravnega izvora. Izogibamo se sintetičnim in kompozitnim materialom, ki jih je težko ponovno uporabiti ali reciklirati. Pritličje je zidano s toplotno izolativno opeko, navzgor sledeče etaže pa so lesene skeletne v kombinaciji s križno lepljenimi ploščami. Konstrukcijska in likovna posebnost je terasna etaža, kjer se konstrukcijska logika obrne. Fasada postane nosilna v gostem ritmu podvojenih podpor, ki sledijo strukturi lesenega ostrešja. V celoti zastekljena fasada je pomaknjena v globino in s tem primerno zasenčena. Celotno ostrešje zalebdi in je optično ločeno od bolj »masivnega« podstavka. Karakter stavbe opredeljuje tudi enakomeren konstrukcijski ritem, ki se po fasadi nadaljuje tudi navzdol kot lesena »opna« senčil, ograj in tehnične mreže.

Glede na to, da je zazidalni načrt vnaprej določil končne razsežnosti posameznih stavb, nahajajoč se na izjemno izpostavljeni vstopni točki v naselje Preddvor, smo veliko pozornosti posvetili tudi njihovemu odnosu do aktualnega okoliškega ter tudi tradicionalnega stavbarstva. Z oblikovanjem razgibane strešine se prilagajamo raznolikim merilom okolja, z enakomernim ritmom in členitvijo fasade pa sledimo logiki večjih gospodarskih objektov slovenskega podeželja. Le-to določa predvsem preprosta, ponavljajoča se in jasno berljiva struktura. Sinteza programa, to je posameznih in raznolikih stanovanj ter precej bolj unificiranega ovoja, je dinamično ravnovesje med individualnim, kolektivnim in kontekstualnim.

Avtorji projekta: BLENKUŠ Matej; CIMPERMAN Katja; VALENČIČ Grega; KLOBČAR David; GAZVODA Matevž

Statika:Žvan Uroš; Avguštin Aleš; Ber Boštjan
Drugi inženirji:Lisec Mitja; Repanšek Peter
Naročnik:Jelovica hiše, d.o.o.
Leto projekta:2022
Leto izvedbe:2023
Nagrade, objave:nagrada na javnem natečaju, nacionalna nagrada, 15.5.2021